Ondernemers Eerbeek brainstormden over eigen toekomst

Zo'n veertig Eerbeekse ondernemers en pandeigenaren uit het dorpscentrum gingen gisteravond met elkaar in debat. Centrale vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het centrum van Eerbeek weer gaat bruisen? Aanleiding hiervoor was een vraag van de gemeente Brummen. Om te komen tot het zo gewenste nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek wordt onder andere en Ruimtelijke Economische Visie (REV) opgesteld. Deze visie vormt een belangrijke bouwsteen voor de (planologische) toetsing van nieuwe plannen in het Eerbeekse dorpscentrum. Samen met ondernemers, pandeigenaren in het centrum en andere belanghebbenden gaat de gemeente de REV in de komende twee a drie maanden opstellen. De interactieve avond in De Heideroos was een belangrijke stap in dit proces, waarbij Ondernemersvereniging Eerbeek als 'gastheer' optrad.

Het bureau Seinpost, dat de gemeente Brummen ondersteunt bij het opstellen van de visie, constateerde bij aanvang van de avond dat ondernemend Eerbeek op een kruispunt staat. Keuzes die nu worden gemaakt zijn belangrijk voor Eerbeek in het algemeen, maar voor ondernemers in het bijzonder. Samen als ondernemers optrekken en krachten bundelen is cruciaal, maar daarbij moet ook gekeken worden naar samenwerking met andere partners, zoals gemeente, industrie, toeristische sector, VSM enzovoort. Een visie hierbij is noodzakelijk, evenals ambitie en enthousiasme bij de Eerbeekse ondernemers. De uit Brummen afkomstige ondernemer Gerrit Boesveld was uitgenodigd om te vertellen hoe zijn onderneming in Gorssel een extra impuls kreeg door de komst van het museum MORE. Een inspirerend voorbeeld voor de aanwezigen.

Na een presentatie over de feitelijke situatie van de detailhandelstructuur in Eerbeek, werd in groepjes gesproken over de wensen, kansen en mogelijkheden in Eerbeek. Dit gebeurde in een viertal groepen. Op alle tafel was de lijn dat Eerbeek toe moet naar een compacter centrum, waarbij er vooral meer behoefte is aan meer horecafuncties op het Stuijvenburchplein. Het Oranje Nassauplein zou zich vooral kunnen ontwikkelen als centrumgebied voor zorg en wonen en Bernstein voor de dagelijkse boodschappen. De uitkomsten werden aan het eind van de avond met elkaar gedeeld en de bevindingen neemt bureau Seinpost mee bij het opstellen van de Ruimtelijke Economische Visie. Ook de Eerbeekse ondernemersvereniging, die hard werkt aan het opzetten van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ), betrekt de inbreng van de avond bij haar plannen. Immers, zo concludeerden de aanwezigen gezamenlijk na afloop: alleen door samen te werken kun je in de komende jaren die stappen zetten die Eerbeek en ook de Eerbeekse ondernemers echt verder helpt.

De avond met ondernemers en pandeigenaren is een belangrijke stap in het proces om te komen tot de Ruimtelijke Economische Visie. Het is de intentie om rond de jaarwisseling een eerste proeve van de visie gereed te hebben. Deze wordt dan ruim gedeeld, ook met de Eerbeekse ondernemers. Ook de reacties die dan naar voren worden gebracht worden zoveel mogelijk verwerkt zodat de visie door zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt gedeeld. Spoedig daarna zal de gemeenteraad de visie bespreken en als onvaststellen, zodat deze bouwsteen gereed is als onderdeel van het in het voorjaar 2016 ter inzage te leggen ontwerpbestemmingsplan.